ΦΗΜΗ


Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Έδρα
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Τηλέφωνο
Φάξ
E-mail

Κωδικός EL-GCSL.16.289
Ονομασία Πώλησης ΟΥΖΟ
Εμπορική Ονομασία
Κατηγορία Προϊόντος
Περιγραφή Προιόντος
Γεωγραφική Ένδειξη
Φορέας Απονομής
Κανονισμός Απονομής
Όνομα
Είδος Εργασίας