Συχνές Ερωτήσεις

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών. Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό. Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του Σήματος ξεκίνησε το 2010 με τη συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Έπειτα από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις τόσο με τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και με την Κομισιόν και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι σχετικές διατάξεις υπερψηφίστηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής Βουλής με το Ν. 4072/2012. Μια μικρή τροποποίηση επήλθε με το Νόμο 4155/2013. Ρόλο να συντονίζει και να γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για ό,τι έχει σχέση με το Σήμα έχει αναλάβει η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος που προεδρεύεται από το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης και της αγοράς. Επίσης με την τροποποίηση του Ν. 4072/2012 με το άρθρο 149, παρ. 2 του ν. 4635/ ΦΕΚ Α'167/30.10.19, για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του Σήματος σε προϊόντα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο σύστημα προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (Π.Ο.Π.), προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) ή εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η έκδοση Κανονισμού του άρθρου 187 ή η καταβολή τελών στον φορέα απονομής. Απαιτείται μόνον υποβολή της αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου προς τον φορέα, ο οποίος εντάσσει τους ενδιαφερόμενους στο μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π.

Το Ελληνικό Σήμα, είναι κρατικό, απονέμεται όμως προαιρετικά εφόσον αυτό ζητηθεί από τις επιχειρήσεις. Συνεπώς δεν αποτελεί εμπόδιο ή παράβαση κανόνων ανταγωνισμού. Επίσης δεν συνδέεται με ισχυρισμό ποιότητας παρά μόνο με την εθνικότητα της προστιθέμενης αξίας. Στην πραγματικότητα, η ελληνική νομοθεσία αποτελεί μια καινοτομία στην Ευρώπη και αποτελεί πρότυπο που άλλες χώρες σχεδιάζουν να υιοθετήσουν.

Η υιοθέτηση του Ελληνικού Σήματος πιστοποιεί με ασφάλεια το προϊόν ή την υπηρεσία για την ελληνικότητα τους. Οι φορείς του Σήματος θα επωφελούνται από την αναγνωσιμότητα του τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Δίνεται η δυνατότητα νια τους παραγωγούς, είτε στον πρωτογενή τομέα είτε στη μεταποίηση, ή στις υπηρεσίες, να προωθούν εφόσον το επιθυμούν την ελληνικότητα τους. Δικαιούχοι του σήματος είναι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ελληνική παραγωγή ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τη με αριθμ. 67382/4/12/2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας « Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών» , ΦΕΚ 3356/2014 Το σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι το ακόλουθο:

Κάθε παραγωγικός φορέας ή ομάδα επιχειρήσεων, προτείνει στην Επιτροπή Ελληνικού Σήματος (με βάση υπόδειγμα http://www.greekmark.gov.gr/Home/Kanonismoi), σχέδιο Κανονισμού για κάθε κλάδο. Στη συνέχεια εκδίδεται η σχετική ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει τα κριτήρια απονομής αλλά και τη μεθοδολογία πιστοποίησης, ελέγχου κλπ.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: α) τα φυσικά προϊόντα, β) τα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα και γ) τα λοιπά (βιομηχανικά - βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες.

  • Για την απονομή του σήματος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτουν οι διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές διατάξεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις επισημάνσεις, την ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή. Επίσης, θα πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία τους να προκύπτει εγχώρια προστιθέμενη αξία.
  • Ειδικά για τα φυσικά προϊόντα (αγροτικό, κτηνοτροφικά προϊόντα, πρώτες ύλες), ως βασικό κριτήριο για την απονομή του Σήματος ορίζεται η παραγωγή ή εκτροφή ή η συγκομιδή, ανάλογα με το προϊόν, στην Ελληνική Επικράτεια.
  • Στα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα, για την απονομή του σήματος, πρέπει ποσοστό της μάζας των συστατικών τους ή της μάζας της βασικής πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται να προέρχεται από την Ελλάδα.
  • Με τον κανονισμό απονομής καθορίζεται, για κάθε κατηγορία προϊόντος, συγκεκριμένα το ποσοστό επί της μάζας του κάθε επί μέρους συστατικού ή της βασικής πρώτης ύλης.
  • Με τον κανονισμό μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από το κριτήριο αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για πρώτες ύλες που δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να παραχθούν στην Ελληνική Επικράτεια ή παράγονται σε μη επαρκείς ποσότητες, β) για προϊόντα, η ελληνικότητα των οποίων συνίσταται στον παραδοσιακό ή τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής και επεξεργασίας τους, γ) επίσης, μπορεί να εισάγονται προσωρινές εξαιρέσεις από το κριτήριο, εφόσον παρουσιάζεται έλλειψη σε συγκεκριμένη πρώτη ύλη, που οφείλεται σε αντικειμενικά, έκτακτα και εξαιρετικά γεγονότα, όπως ενδεικτικά φυσικές καταστροφές ή κακές καιρικές συνθήκες.
  • Για τα λοιπά (βιομηχανικά - βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο απονομής ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτό εξειδικεύεται με τον κανονισμό απονομής για κάθε προϊόν ή υπηρεσία
  • Στο κόστος παραγωγής περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ενώ αποκλείονται όσες αφορούν την προώθηση, προβολή και διαφήμιση του προϊόντος.

Ανάλογα με τον κανονισμό και με τον φορέα απονομής αυτό ποικίλει.

Kανονισμοί Απονομής Ελληνικού Σήματος υπάρχουν ήδη για τις εξής κατηγορίες προϊόντων: - Το Γάλα και τα Γαλακτοκομικά προϊόντα: ΚΥΑ αριθμ. Κ4−7838/14- ΦΕΚ Β’ 1432/04.06.14 «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα» https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=713&Itemid=1263&lang=el - Το Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο: ΚΥΑ 63578/17 - ΦΕΚ Β’ 2111/20.06.17 «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο» https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:greeksymbol-to-olive-oil-and-olives&catid=22:quality-assurance-of-agriculturalproducts&lang=el-GR&Itemid=1202 - Τις Επιτραπέζιες Ελιές: ΚΥΑ 63585/17 - ΦΕΚ Β’ 2120/21.06.17 «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές» https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:greeksymbol-to-olive-oil-and-olives&catid=22:quality-assurance-of-agriculturalproducts&lang=el-GR&Itemid=1202 - Αλκοολούχα ποτά Στον υπερσύνδεσμο http://www.greekmark.gov.gr/Home/Kanonismoi θα βρείτε τους ήδη υπάρχοντες Κανονισμούς. - Όσον αφορά στα προϊόντα Π.Ο.Π. - Π.Γ.Ε. - Ε.Π.Ι.Π., με βάση το άρθρο 149, παρ. 2 του ν.4635/ ΦΕΚ Α’ 167/30.10.19 που αποτελεί τροποποίηση του Ν. 4072/2012, δεν απαιτείται η έκδοση Κανονισμού. https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2216:ellinikosima-sta-pop-pge-proionta&catid=22:quality-assurance-of-agriculturalproducts&Itemid=1202

Για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του Σήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, έντυπα ή ηλεκτρονικά, και καταβάλλει τα οριζόμενα κατά περίπτωση τέλη στον φορέα που είναι αρμόδιος σύμφωνα με τους Κανονισμούς του άρθρου 187 για την απονομή του Σήματος. Επιπλέον, όσον αφορά στα προϊόντα Π.Ο.Π. - Π.Γ.Ε. - Ε.Π.Ι.Π επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο «Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.» και επιθυμούν τη χρήση του Ελληνικού Σήματος, θα πρέπει να υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ το σχετικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση για την Απονομή Ελληνικού Σήματος σε προϊόντα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.». https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2216:ellinikosima-sta-pop-pge-proionta&catid=22:quality-assurance-of-agriculturalproducts&Itemid=1202

Το δικαίωμα χρήσης του Σήματος απονέμεται για αόριστη διάρκεια. Ο δικαιούχος οφείλει καθ' όλη την διάρκεια χρήσης του να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις χορήγησης του, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η τήρηση των προϋποθέσεων χρήσης του Σήματος διασφαλίζεται με έκτακτους ελέγχους που διενεργεί ο Φορέας απονομής του Σήματος. Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ' έτος τέλος χρήσης, άλλως το δικαίωμα του αυτοδικαίως ανακαλείται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και το ύψος του τέλους χρήσης.»

Για το Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα ο φορέας απονομής είναι ο ΕΛΓΟ Δήμητρα (τηλ. 2108392000, 2108392148 2108392165, 2319991103 agrocert@otenet.gr) Για τις Επιτραπέζιες Ελιές ο φορέας απονομής είναι ο ΕΛΓΟ Δήμητρα (τηλ. 2108392000, 210 8392162, 2108392166, 2108392168 agrocert@otenet.gr) Για το Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο ο φορέας απονομής είναι ο ΕΛΓΟ Δήμητρα (τηλ. 2108392000, 2108392162, 2108392166, 2108392168 agrocert@otenet.gr) Π.Ο.Π.- Π.Γ.Ε.- Ε.Π.Ι.Π. 2108392165, 2108392166, 2108392168, 2108392162 Για τα αλκοολούχα ποτά ο φορέας απονομής είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους (Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων τηλ.2106479220 e-mail alkooli@gcsl.gr)

Τελευταία Νέα

10 12, 2019

«Απονομή Ελληνικού σήματος σε προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΘέμα: « Απονομή Ελληνικού σήματος σεπροϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ». Το Υπουργείο Ανάπτυξης καιΕπενδύσεων θέτοντας ως κύρια πολιτική προτεραιότητα

10 9, 2018

Σχετικα με την εκδήλωση στη 83η ΔΕΘ -Ελληνικό Σήμα στην ελιά και το ελαιόλαδο: η συμβολή του στην τυποποίηση και προώθηση των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων

Μεταφόρτωση ΑρχείουΣτο πλαίσιο της 83η Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ

3 9, 2018

Εκδήλωση για το Ελληνικό Σήμα στο παρθένο και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και στην επιτραπέζια ελιά στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ

Μεταφόρτοση ΑρχείουH Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα σ

27 5, 2016

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης ...ελληνικού σήματος στις επιτραπέζιες ελιές

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης απονομής κανονισμού ελληνικού σήματος στις επιτραπέζιες ελιές

27 5, 2016

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης....ελληνικού σήματος στο ελαιόλαδο

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης κανονισμού απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο

Επικοινωνία